دانلود آهنگ به لاله در خون خفته شهید دست از جان شسته

سرود انقلابی معروف برای ۲۲ بهمن

که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
همه به پیش، همه به پیش

دانلود آهنگ به لاله در خون خفته شهید دست از جان شسته