دانلود آهنگ انقلابی بوی گل سوسن و یاسمن آید

سرود انقلابی برای ۲۲ بهمن

دیو چو بیرون رود فرشته در آید
دیو چو بیرون رود فرشته در آید

بگذرد این روزگار،تلخ تر از تلخ

دانلود آهنگ انقلابی بوی گل سوسن و یاسمن آید