دانلود آهنگ از خر شیطون بیا پایین آخه شیطون خود ماییم از دینا

از خر شیطون بیا پایین بیا پایین آخه شیطون خود ماییم از دنیا

از خر شیطون بیا پایین بیا پایین
آخه شیطون خود ماییم خودِ ماییم